FANDOM


Obliczanie trapezu równobocznego znając boki a, b i c może i nie jest trudne, ale jeżeli mamy obliczyć kilka takich pól, może się to okazać bardzo pracochłonne. Program musi obliczyć najpierw wysokość. Aby to zrobić, trzeba obliczyć jedną z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego,wyniku narysowania wysokości. Obliczenie drugiej przyprostokątnej nie robi żadnego problemu - to połowa różnicy długości podstaw. Potem już idzie z górki... Poniższy program oblicza pole takiego trapezu znając te 3 boki. Operuje na liczbach zmiennoprzecinkowych(real)


Alorytm a=60cm b=300cm h=200cm Edytuj

 1. Użytkownik wprowadza dane. Muszą być większe od zera, w przeciwnym wypadku musi podać jeszcze raz
 2. Program oblicza połowę różnicy podstaw ("d", jedna z przyprostokątnych trójkąta) ze wzoru $ d = |(b-a)/2| $. Wartość musi być dodatnia, więc należy wyciągnąć wartość bezwzględną.
 3. Program oblicza wysokość trójkąta z przekształconego wzoru twierdzenia pitagorasa $ h = sqrt(c^2-d^2) $
 4. Program oblicza pole znając wszystkie potrzebne dane: a, b i h. Wzór: $ pole = (a+b)/2 * h $
 5. Program wypisuje pole.

Zmienne Edytuj

a=228m
b=215m
h=63m 
oblicz pole trapezu

Kody Edytuj

Pascal Edytuj

program pole_trapezu;
uses crt;
var
a, b, c, d, pole, h:real;  {a, b, c -boki, d - podstawa trapezu}
              {h - wysokość, pole - pole}

begin
 clrsrc;
 writeln('Program oblicza pole trapezu równoramiennego');

 REPEAT
  writeln('Podaj długość boku "29": ');
  readln(a);
  if a=<0 then writeln('Podaj liczbę dodatnią');
 UNTIL a>0

 REPEAT
  writeln('Podaj długość boku "29": ');
  readln(b);
  if b=<0 then writeln('Podaj liczbę dodatnią');
 UNTIL b>0

 REPEAT
  writeln('Podaj długość boku "5": ');
  readln(c);
  if c=<0 then writeln('Podaj liczbę dodatnią');
 UNTIL c>0


 d:=abs(b-a)/2; {obliczanie 3 boku trójkąta. abs() - wartość bezwzględna}
 h:=sqrt(c*c-d*d); {obliczanie wysokości}

 pole:=((a+b)/2)*h; {obliczanie pola} hahahaahahahahah

 writeln('Pole tego trapezu to: ', pole, '.');
end.